Home O společenství

PostHeaderIconO společenství

SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA

(dále jen SHTD)

SHTD je občanské sdružení dětí a mládeže podle zákona č. 83/1990 sb.

o sdružování občanů a ve znění pozdějších právních předpisů.

Je registrováno pod č. VSC/1-18734/93-R ze dne 25. 2. 1993 u Ministerstva vnitra ČR.

V roce 2007 mu byl udělen čestný titul „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“

Naše společenství se zabývá širším okruhem činností humanitárního charakteru, které směřují k harmonii tělesných a duševních sil člověka, zejména dětí a mládeže.


Pomáháme, jak zdravým, tak zejména zdravotně a sociálně oslabeným jedincům, vyrovnávat se s vlastními problémy a přistupovat správným způsobem k životním hodnotám a životnímu stylu.


Působení má multidisciplinární charakter. Využíváme poznatků moderní medicíny, filozofie, pedagogiky, tělovýchovy, psychologie a dalších pozitivních prvků v poznání Světa.


Cílem je vždy komplexní přístup v rámci morálních, mravních a etických norem.


Jednou ze stěžejních činností je péče o děti a mládež, které trpí epilepsií,  alergií, nadváhou, cukrovkou, enurézou, nemocemi pohybového Ústrojí, nedoslýchavostí a pod. Rovněž pečujeme o romské etnikum a děti z dětských domovů a Klokánku.


I přes pokroky moderní vědy jde o závažný biopsychosociální problém. Převládá historicky negativní hodnocení handicapovaných, které se projevuje ve zhoršené integraci do společnosti a je provázeno množstvím omezení a zákazů.

Náš program má dva cíle. Integrovat handicapované do široké komunity spoluobčanů a uzpůsobeným programem přispět k normálnímu vývoji postiženého. Za druhé pak hlouběji seznamovat laickou veřejnost s touto problematikou v přímém kontaktu - a tím hledat cestu vzájemného pochopení.


Při akcích, které pořádáme /dlouhodobé a střednědobé pobyty v době všech prázdnin, víkendové akce, pravidelná klubová činnost aj. /, se postižený dostává hlavně do přírody k celkovému ozdravnému pobytu, který kompenzuje negativní  zatěžování dlouhodobou medikací. Dostává se do prostředí řízeného programu, kde se akcentují fenomén tělesné výchovy, otužování, řízená strava a regenerační procedury, jako nedílné součásti ozdravného a léčebného režimu a potřebné integrace.


Dítě se osamostatňuje v samoobsluze a uvolňuje ze skleníkového efektu rodiny. Navazuje nová přátelství, stává se rovnocenným partnerem při hrách, ale i povinnostech vyplývajících z každodenního života. Zvyšuje si sebevědomí, odpovědnost za sebe i za ostatní. Okolí si pak utváří objektivnější názor na handicapovaného.


Integrace zdravých a handicapovaných dětí má oboustranné, vysoce kladné výchovné Účinky. Napomáhá k zlepšení vzájemných  vztahů v budoucím životě.

SHTD je nezisková organizace, která se zabývá společensky závažnou a veřejně prospěšnou činností. Proto se obracíme na všechny „Lidi dobré vůle“, orgány, organizace a strany, kterým není lhostejný život našich dětí, o materiální, finanční a jinou pomoc.

Dr.Vladimír Bílek

předseda SHTD