Home O společenství

PostHeaderIconO společenství

SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA z. s.

(dále jen SHTD)

  • SHTD bylo 25.2.1993 registrováno pod č. VSC/1-18734/93-R jako Občanské sdružení dětí a mládeže u MV ČR podle zákona č. 83/1990 sb. o sdružování občanů a ve znění pozdějších právních předpisů.
  • V roce 2007 mu byl udělen čestný titul „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
  • 1.1.2014 bylo povinně zapsáno jako Spolek u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 4710, a ve znění dalších předpisů transformováno jako spolek v roce 2016.
  • Od roku 2016 má komplexní projekt SHTD záštitu MŠMT ČR.
  • Základní informace o SHTD jsou uvedeny ve spolkovém rejstříku.

SHTD se zabývá širokým okruhem volnočasových aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji jedince.

Pomáháme jak zdravým, tak především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům vyrovnávat se s vlastními handicapy a cíleně je integrujeme do většinové společnosti vrstevníků v rovině zdravotní, tělesné, psychické, rehabilitační, výchovně-vzdělávací a sociální.

Projekty realizujeme v rámci státní a grantové podpory MŠMT ČR, MZ ČR, MHMP aj.

Jednou ze stěžejních činností je péče o děti s nemocemi mozku, mozkovými dysfunkcemi,  poruch autistického spektra /PAS/, astmatem, alergiemi, enurézou, nadváhou, kombinovanými vadami, poúrazovými stavy apod. Dále o děti pěstounů, samoživitelek; v náhradní výchovné péči /dětské domovy, klokánky/, romské etnikum, národnostní menšiny, psychosociální deprivace, včetně CAN /rizikové chování dospělého k dítěti/.

I přes pokroky moderní vědy jde o závažný biopsychosociální problém. Převládá historicky negativní hodnocení handicapovaných, které se projevuje ve zhoršené integraci do společnosti a je provázeno množstvím omezení a zákazů.

Náš program má dva cíle:

  • Integrovat znevýhodněné děti do široké komunity jejich vrstevníků a vhodnými metodami přispět k jejich normálnímu vývoji.
  • Hlouběji seznamovat laickou veřejnost s touto problematikou v přímém kontaktu. Tím hledat cestu vzájemného pochopení.

Působení má multidisciplinární charakter. Využíváme poznatků moderní medicíny, filozofie, pedagogiky, tělovýchovy, psychologie a dalších.  Cílem je vždy komplexní přístup v rámci morálních, mravních a etických norem.

Celoroční aktivity zaměřujeme na Ozdravné pobyty v průběhu veškerých prázdnin, pravidelné Víkendové akce a Klubovou činnost během týdne. Důraz klademe na pobyt v přírodě a kompenzaci negativního zatěžování organizmu dlouhodobou medikací.

Akcentujeme fenomén tělesné výchovy /význam aerobní zátěže, význam kolektivních her/,  rehabilitační a regenerační procedury /sauny, masáže, hydroprocedury/, dále kreativní a tvořivé činnosti /výtvarná výchova, tanec, zpěv, dramatická výchova aj./.  Velkou pozornost věnujeme zdravotní problematice /základy 1.pomoci, přednášky a osvěta/,  které jsou nedílnou součástí ozdravného a léčebného režimu.

Principy inkluze a integrace prolínají celým procesem výchovy a vzdělávání. Děti navazují nová přátelství, stávají se rovnocennými partnery při hrách, ale i povinnostech vyplývajících z každodenního života. Učí se a inspirují jeden od druhého, zvyšují si sebevědomí, odpovědnost za sebe i za ostatní. Osamostatňují se v sebeobsluze, uvolňuje se  skleníkový efekt rodiny či instituce.  Okolí si pak utváří objektivnější názor na handicapovaného.

Integrace a inkluze zdravých a znevýhodněných dětí má oboustranné, vysoce kladné výchovné účinky. Napomáhá ke zlepšení vzájemných vztahů v budoucím životě.

SHTD je nezisková organizace, která se zabývá společensky závažnou a veřejně prospěšnou činností. Proto se obracíme na všechny „Lidi dobré vůle“, orgány, organizace a strany, kterým není lhostejný život našich dětí, o materiální, finanční a jinou pomoc.


PaedDr.Vladimír Bílek

předseda SHTD