Home Všeobecní informace

PostHeaderIconVšeobecní informace

Charakteristika organizace:

SHTD je občanské sdružení dětí a mládeže, které se již 20 let zabývá širokým okruhem mimoškolních aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji dítěte. Pomáháme jak zdravým, tak i zdravotně a sociálně oslabeným jedincům, vyrovnávat se s vlastními handicapy a integrovat je do přirozené komunity jejich zdravých vrstevníků. Tato integrace oboustranně výrazně přispívá ke správnému pohledu dítěte na své vrstevníky, okolí a  problémy společnosti.

V našich programech se  pod gescí MZ ČR, MŠMT ČR, Magistrátu HMP a klinik dětského lékařství, věnujeme rovněž dětem s epilepsií, alergiemi, cukrovkou, ortopedickými vadami, poúrazovými stavy, enurézou, sklonem k obezitě, dětem z dětských  domovů, Klokánků, včetně romského etnika. Hlavním smyslem tohoto integračního programu je pochopení vzájemné sounáležitosti jednotlivce k celku, vědomá tolerance k druhým a ochota navzájem si pomáhat. Program má  vysoký výchovný a vzdělávací účinek. Je realizován formou klubové činnosti, víkendových akcí a především ozdravnými pobyty v době veškerých prázdnin v roce. Rovněž pomáháme dospívající mládeži při výběru povolání.

Využíváme  fenoménu tělesné výchovy, léčebné tělovýchovy, dramatické výchovy, řízené stravy, otužování, saunování, rehabilitačních a regeneračních procedur včetně masáží, muzikoterapie, arteterapie, psychoterapie, celotáborových her, bohatých kulturních a vzdělávacích programů, jízdy na koních a koloběžkách, zábavy a prožitkovosti ke zlepšení zdraví, kultivaci osobnosti, lepší adaptaci na prostředí a rozvoji sociálních vztahů.