Home Všeobecné informace

PostHeaderIconVšeobecné informace

Kdo jsme a co děláme?
SHTD je spolek (dříve občanské sdružení) dětí a mládeže, který se zabývá širokým okruhem volnočasových aktivit směřujících k upevnění zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému biopsychosociálnímu vývoji jedince.
Pomáháme jak zdravým, tak především zdravotně a sociálně oslabeným jedincům vyrovnávat se s vlastními handicapy a cíleně je integrujeme do většinové společnosti vrstevníků v rovině zdravotní, tělesné, psychické, rehabilitační, výchovně-vzdělávací a sociální.
Zejména pečujeme o děti s epilepsií, hydrocefalem, mozkovou obrnou, autizmem, mozkovými dysfunkcemi, astmatem, alergiemi, enurézou, nadváhou, kombinovanými vadami, poúrazovými stavy apod. Dále o děti v náhradní rodinné a výchovné péči /dětské domovy, Klokánky/, včetně romského etnika a národnostních menšin s různým onemocněním a psychosociálními deprivacemi. Podle dostupných informací jsme v ČR jediní, kteří ve volnočasových aktivitách pečují o tak široké spektrum chronických nemocí a psychosociálních deprivací.
SHTD tuto činnost vykonává již 25 let v ročním rozsahu cca 500 účastníků z celé ČR, z toho více než 60% handicapovaných.  V průběhu roku pořádáme pravidelnou klubovou činnost a víkendové akce zejména pro děti a mládež z pražského regionu, Prahy 6 a Středočeského kraje. Ozdravných pobytů se v době veškerých prázdnin v roce zúčastňují děti a mládež z celé ČR.
Cílem dlouhodobé péče je zlepšovat zdravotní, tělesný a psychický stav jedince. Již od mládí učit děti významu osobní aktivity a zodpovědnosti za své zdraví-salutogenezi.  Prohloubit a zkvalitnit integraci zdravotně oslabených, chronicky nemocných, sociálně znevýhodněných,  do obecné skupiny dětské a dospívající populace, ve které není místo pro segregaci, separaci, méněcennost, xenofobii, šikanu apod.  Naučit je znalostem a dovednostem, které zlepšují sebeobsluhu a kvalitu života. Omezovat tendence nedostatku pohybu, závislostí na PC /významné zvýšení četnosti ADHD u dětí/ a návykových látkách, které výrazně ohrožují zdraví a způsobují poruchy chování a jednání.
SHTD realizuje své projekty pod záštitou MŠMT ČR. Rovněž získalo ocenění MZ ČR za práci se zdravotně handicapovanými dětmi. Je pozitivně hodnoceno odbornou i laickou veřejností. Spolupracuje s předními odborníky v oblasti zdravotnictví, psychologie, pedagogiky, sportů aj.
Aktivity-výstupy:
Hlavním výstupem je pravidelné opakování potřebných činností a cílených aktivit zdravých s nemocnými, které zlepšují jejich zdravotní, tělesný i psychický stav a postupně vedou k přirozené integraci /inkluzi/ různých skupin dětí a mládeže.
Klubová činnost: Jde především o pravidelná setkání dětí zaměřená na cvičení pro správné držení těla, zdravotní TV, cvičení na trenažérech, strečink, dechová cvičení, arteterapii, ergoterapii, muzikoterapii, autogenní trénink, masáže, solné jeskyně, sauna aj..  U těžších a kombinovaných diagnoz rozšiřujeme tuto činnost o individuální plány návštěv včetně pedagogicko psychologického poradenství.
Víkendové akce: Navazují na klubovou činnost a doplňují ji především v aktivitách pro větší množství dětí a atraktivních činnostech. Příklad: jízda na minikoloběžkách, jízda na koních, turistika,  návštěvy muzeí, hradů, zámků, spojených s naučným programem  a pokračování ve fittness centru se cvičením na pohybových trenažérech, saunou a whirlpoolem, nebo s hydroprocedurami v aqua parcích.  Kombinace pohybových aktivit spojených s kulturně poznávací, vzdělávací činností a končící rehabilitací, má komplexní účinek.
Ozdravné pobyty: Jsou dominantní pro zlepšení celkového stavu /40 dní v roce/. Děti si zvykají na správný denní režim, pravidelné podávání léků, dávkování zátěže a odpočinku a poznávají, že i s handicapem lze prožít normální život bez posměchu dětí a přehnaných zákazů a omezení dospělých. Tato všestranná a přitom individualizovaná péče má velký význam pro jejich život. Automatizují si návyky, potřeby a postoje, kterými se pak řídí. Děti mají  dopolední zdravotní program tzv. „kolečko“: zdravotní TV, gymmíče, posilovnu, masáže, masáže lávovými kameny, saunování, arteterapii, ergoterapii aj. Dále zdravotní osvětu, základy 1. pomoci, individuální pohovory s lékařem,  plavání a hydroprocedury v aquaparcích nebo koupalištích.  Odpolední a večerní program přirozeně prolíná do aktivit s ostatními dětmi.
Ve společném odpoledním programu se zapojují do celotáborové hry, dalších  sportů, olympiád, turistiky, výletů a her v klubovně i přírodě. Společný večerní program směřuje k rozvoji kreativity, „večery básníků“, „večery pod lampou“, vernisáže, vlastní divadelní představení, zpívání s kytarou a další aktivity. Prožitkovost zvyšují diskotéky, zábavné filmy, soutěživé hry, stezka odvahy aj. Na závěr celotáborové hry pořádáme  společné divadelní představení, do kterého jsou zapojeny všechny děti /ukázky jsou na našich www stránkách v sekci Videa/. Vždy jde o naši tvorbu podpořenou aktivitami dětí.
Volíme vždy rekreační zařízení v čisté, krásné přírodě s lesy a možností koupání. Objekty mají rehabilitační zařízení nebo prostory , které si vybavujeme vlastními zdroji. V blízkosti jsou  aquaparky, farmy pro hipoterapii, podmínky pro letní i zimní sporty a řada historických zajímavostí pro turistické výlety. Jde především o RZ Relax Hnačov v podhůří Šumavy a RZ Loutí v rekreační oblasti Slapy aj.
Neformální vzdělávání:
Každoročně předáváme dlouholeté zkušenosti s péčí o handicapované mladým lidem z celé ČR, kteří mají zájem nemocným dětem pomáhat. Školení probíhá v podmínkách bezprostřední praxe při ozdravných pobytech, klubových a víkendových aktivitách a navazujícím teoretickým seminářem s přednáškami předních odborníků.
Na co v současné době klademe důraz?
Naše činnost má multidisciplinární, komplexní a longitudinální charakter. Hlavními principy jsou upevňování zdraví, inkluze, integrace a salutogeneze. Dodržování uvedeného rozsahu a intenzity činností. Z mnohaletých zkušeností víme, že jsou aktivity, které mají v konečném výsledku větší efektivitu. Jsou to především ty činnosti, které mají děti rády, baví je a potřebují je!
Např:
- Tělovýchova, sporty a  zdravotní TV se cvičením na správné těla /více než 50% dětské populace trpí  nemocemi páteře/.
- Rehabilitace s hydroprocedurami a masážemi, které zlepšují celkovou regeneraci organizmu a     odstraňují metabolity z dlouhodobého zatížení léčivy.
- Arteterapie, ergoterapie,  nejen pro radost z vytvořeného díla, ale hlavně pro rozvoj jemné motoriky, která zlepšuje nervosvalový přenos, funkce mozku a sebeobslužnost.
- Dramatická výchova, tu považujeme za nejúčinnější v procesu integrace. Rozvíjí kreativitu, sebevědomí a prožitkovost, odstraňuje bázeň a trému, separaci a segregaci. Pro děti je velice přitažlivá a atraktivní. Každý tábor má svoji vlastní hymnu a vlastní komponované divadelní představení v rámci celotáborové hry.
I nadále chceme zodpovědně pečovat o děti a mládež. Na municipální úrovni rozvíjet dobré sousedské vztahy. Jít příkladem a multiplikačním efektem „Příklady táhnou“ dosahovat na postupné plošné zlepšování současného stavu. Dále pomáhat rodičům v jejich péči a hlouběji seznamovat laickou veřejnost s touto problematikou. V regionech aktivit pozitivně působit na povědomí občanů. Tím hledat cestu vzájemného pochopení, pomoci ostatních a soudržnosti občanské společnosti.