small font default font large font
Pátek, 21 Červen 2024
Korespondence

Milí zástupci Společnosti harmonie těla a ducha,

dovolte mě prosím, abych Vám touto cestou poděkoval za ochotu vyhovět našemu požadavku, aby se naše dcera Karolína Šmídová /věk 19 let/ zúčastnila letního tábora v jižních Čechách, na který se tak moc těšila, že již 2 měsíce předem o ničem jiném nemluvila. Vzhledem k jejímu handicapu/epilepsie a mentální retardace/ nemá skoro žádné přátele a setkání, které organizuje Vaše společnost, je tak skoro jediná možnost, jak být v kolektivu, ve kterém se cítí dcera dobře. Je to i díky skvělé organizaci, lidskému přístupu Vás zástupců společnosti a dobré energii z lidí , kteří mají taky své starosti a limity. Především si vážím Vaší ochoty vyhovět nám v letošním roce, kdy jste jako společnost měla velmi ztíženou situaci nedostatkem financí. I přesto se to podařilo a jsme za to rádi.Díky a doufáme, že brzy naviděnou.

Jan a Alena Š.

 


 

Věc: Poděkování

Ráda bych se s vámi podělila o mé zkušenosti se SHTD a táborem, který navštěvují nejen děti s epilepsií, ale i s jinými zdravotními problémy.

Od roku 2012 jsem neustále hledala letní ozdravný tábor vhodný pro syna epileptika, ale i pro dceru s kožními problémy a alergií. Po dlouhém hledání jsem objevila stránky SHTD, které mě na první pohled zaujaly. Po telefonické domluvě s příjemnou paní Hankou a panem MUDr. Bílkem, odjel syn V.N. a  dcera L.N. v létě 2013 na svůj první ozdravný pobyt do Hnačova.

Po příjezdu na tábor už na děti čekali ochotní vedoucí asistenti a paní doktorka, která se automaticky zajímala o zdravotní potíže dítěte a předání léků. Na ozdravném pobytě měly děti možnost navštěvovat saunu, masáže, muzeum, zoo, koupaliště, kemp, rehabilitační cvičení. Také se zúčastnili fotbalového a volejbalového turnaje a spousty dalších společenských her. Děti byly  pod neustálým dohledem vedoucích i paní doktorky, ale neměly pocit, jakoby byly na ozdravném táboře, ale zcela klasickém.

Našli si spousty nových kamarádů a domů si odvezli hodně pěkných zážitků. Loučení s kamarády je vždy těžké, ale díky sociálním sítím jsou stále v kontaktu a vždy se už těší na další pobyt. L.N. a V.N. jezdí na tábor od roku 2013 doposud.

Po našich zkušenostech všem doporučujeme se ozdravného pobytu zúčastnit.

S pozdravem matka dětí

30.12.2018 v Chomutově

 


 

SHTD - Společenství harmonie těla a ducha
Letní ozdravné tábory a jiné aktivity


Je červenec 2011. Probíhá 1. týden 2. turnusu letního ozdravného tábora SHTD, opakovaně v Hnačově u Klatov. V táboře je 60 dětí a mládeže, zdravých i handicapovaných zdravotně nebo sociálně. Rámcový program je jednotný pro všechny účastníky. Dnes odpoledne budou všichni zvládat vědomostní test. Ty starší jednotlivě, malé s jinými otázkami, ve skupinkách po třech. Nejde o školní vědomosti, ale o obecné znalosti, získané postřehem, úvahou, důvtipem, logikou i originalitou osobnosti. Takové schopnosti se uplatní v nejrůznějších situacích i dětských hrách, v nichž je důležitější účast než 1. místo. V denním režimu se dbá na pohybové aktivity, zdravotní TV a tělesnou i psychickou rehabilitaci. Hraje se divadlo, buď ve skupinách, nebo téměř bez diváků hraje celý tábor. Chodí se na vycházky a výlety, jsou pořádány táboráky s opékáním „bizoního masa“, zpívá se a tancuje. Nechybí ani diskotéky a koupání, přeje-li trochu počasí.

Jak rozdílné jsou možnosti dětí v životě  prožívaném v rodině nebo mimo ni, když přestala fungovat, neplnila základní potřeby dítěte, selhala  výchova a mnohdy bylo i fyzické nebo psychické týrání! Ani se zdravím nemají děti stejnou startovní čáru do života.

SHTD pořádá již dvě desítky let, a za stálého vedení zakladatele PaedDr. Vladimíra Bílka, každoročně letní ozdravné tábory a během roku další ozdravné pobyty v době, kdy mají děti školní prázdniny. Uskutečňují se také víkendové výlety za poznáváním krásných a historicky významných míst, spojené s tělovýchovou, rehabilitací jako např. Koloběžky, návštěvy aqua parků, fitness center, solných jeskyní apod.. Pravidelné rehabilitační cvičení, masáže, arteterapie, muzikoterapie v centru SHTD doplňuje pestrý pracovní program.

Společně prožité dny s různými zážitky a příhodami sbližují děti handicapované s dětmi bez této životní zátěže. Velký význam má poznávání životních odlišností a možností, vnímání a chápání různých životních potíží a problémů. Vlastní aktivita přispívá k lepším schopnostem a dovednostem při jejich řešení. Slova: „Když mohu, pomohu“, jsou kladným krokem do života a výrazem lidskosti. Děti se prostě učí nebýt sobcem.

Obě skupiny dětí se na tábor a jiné akce SHTD těší a opakovaně je rodiče přihlašují. Základy kamarádství a opravdového přátelství zde zapouštějí kořeny a ovlivňují charakter a pozitivní životní postoje. Jejich náročná příprava trvá měsíce, nese dobré ovoce jak pro ně i společnost. SHTD si zaslouží  větší pozornosti i podpory.Pro SHTD 15. 8. 2011

MUDr. Ludmila Chýleová, zdravotník tábora
Ječná 20
120 00 Praha 2

 


 

Letní tábory a ostatní činnost SHTD

Letní tábory Společenství harmonie těla a ducha /SHTD/ se i letos uskutečnily v areálu Wellness Relax Hnačov, blízko Klatov a Horažďovic. Je to místo s nenarušenou přírodou, s velkým sportovním zázemím, s možností bezpečného koupání, sousedí s čistým lesem, vhodným pro nejrůznější hry a vycházky.
Na dvakrát dva týdny se sem v červenci sjely ke společnému prožití části prázdnin jak děti zdravé, tak i děti s určitým zdravotním postižením, převážně s epilepsií. Její původ má různé příčiny  a  různé projevy. Zásadně musí být přesně dodržovaná medikace a určitý, neurologem stanovený režim. Přijely také děti z náhradní výchovné péče, o které se z různých důvodů nestará vlastní rodina. Táborový život byl také umožněn i dětem s  individuální asistencí.
Všechny děti mají v průběhu společný rámcový program, hry, výlety, soutěže, rehabilitace, koupání, vždy motivovaný celotáborovou hrou, v roce 2010 hrou Pat a Mat.
Děti jsou ubytovány ve čtyřech pavilonech společně se svými vedoucími. K dispozici jsou dvě jídelny. Je to výhoda především pro děti s handicapem, které mohou odděleně od ostatního dění dostávat 2-3x denně svoji pravidelnou medikaci.
Celoroční aktivity SHTD, v nichž mají letní tábory význačné místo, jsou postaveny na principu co nejpřirozenější a nenásilné integrace dětí zdravých a dětí s handicapem, jak zdravotním, tak sociálním. Domnívám se, že takový projekt zůstává ojedinělý, možná jediný v našem státě již mnoho let. Ještě v současné době přetrvává negativní postoj k účasti handicapovaných dětí na různé výjezdové pobyty mimo rodinu, a to jak z obavy o dítě s handicapem, tak s únosnosti této situace pro celý kolektiv. Takový postoj však prohlubuje izolaci postižených dětí, nepříznivě ovlivňuje jejich vývoj k samostatnosti a znamená určitý stupeň diskriminace. Výjezdy z domova do kolektivu jiných dětí přinášejí vždy nenahraditelné zkušenosti, zážitky, zlepšení různých dovedností, posílení sebevědomí, a to pro každé dítě. I dítě „zdravé“ má různé lepší a horší schopnosti. Kontakt s dětmi zatíženými dlouhodobým onemocněním, případně medikamentózní regulací zdravotního stavu, často s tlumivým účinkem jak na psychiku, tak na výkonnost, je novým poznáním a vede k toleranci a chápání odlišných možností v dané situaci. I při velkém zdravotním handicapu může však dítě vynikat v určité činnosti, na kterou zdravé nedosáhne.
SHTD vznikla před 18ti lety a je stále vedena jejím zakladatelem PaedDr. Vladimírem  Bílkem. Nebylo by možné uskutečňovat celoroční programy bez opakovaného proškolování týmu vedoucích, k němuž v letošním roce přibyli i vedoucí ze Slovenska v rámci mezinárodní spolupráce.
Pro všechny výjezdové akce je nezbytná erudovaná zdravotní péče a zajištění pohotovostního vozidla.
Předpokladem pro tuto činnost je velká míra empatie, vlídnosti, nápaditosti, samozřejmě odpovědnosti, spravedlivého rozhodování, obětavosti a otevřeného vztahu ke všem dětem.
Význam a výsledky celoročních aktivit, především delších pobytů tj. letních táborů, lze shrnout do několika bodů.
1. Zlepšení zdravotního stavu, rozvoj tělesných a psychických sil.
2. Integrace zdravých a handicapovaných dětí a mládeže, jak je rozvedeno  v textu.
3. Zřetelný posun v samostatnosti a aktivitě dětí s handicapem. Za všechny lze jmenovat Petru U., narozenou předčasně s váhou 0.5 kg,  u níž byl objeven a podpořen talent ve zpívání s překvapivým pohybovým projevem. Jde o 13ti letou dívku z praktické školy s diagnozou epi a sníženého intelektu. Doma je vedena jako malé dítě neschopné jakékoli samostatnosti i v sebeobsluze. Nadále je nutné vyvést ji ze skleníkového prostředí.
4. Na táboře jsou děti vedeny ke zvýšení  sounáležitosti ke skupině.
5. Dosahuje se viditelného zlepšení obratnosti v pohybových aktivitách u dětí s přehnanými zákazy z nadměrné opatrnosti rodičů, což často vede k pohodlnosti, lenivosti, obezitě.
6. Výchovné působení u dětí s poruchami chování. Patrik L., 8,5 roku, mohutné postavy, obézní. Posmívání dětmi u chlapce vyvolává agresivní odezvu, údery pěstí. Ve škole 2 z chování pro agresivitu. Vývoj směřuje k negativním životním postojům. Úsilí o přerušení tohoto bludného kruhu je vedeno opakovaným  pohovorem o příčinách chování, a to jak s kolektivem dětí, tak s chlapcem. Přináší výraznou změnu v chování, oboustranné zlepšení komunikace a výrazný ústup agrese.
7. Mezi programy fyzické aktivity jsou začleněna pravidelná zdravotní cvičení,  cvičení v posilovně, masáže  a regenerační procedury.
8. Program doplňují  přednášky se základy 1.pomoci /KPR/ s následným praktickým výcvikem všech dětí ve skupinách, dopravní bezpečnost, o ekologii. Oblíbené jsou  různé vědomostní soutěže a hry. S překvapením sledujeme, jaké znalosti mají jednotlivé děti bez rozdílu zdravotní situace a co vše mohou sdělit a předat ostatním.
9. Významnou součástí táborového programu jsou výtvarné činnosti, zvyšující zručnost a fantazii, dále večery s různými scénkami a dovednostmi, tanci, zpěvem. Toto vše přispívá k odbourávání trémy a ostychu a vede ke zdravému zvyšování sebevědomí.

Tak je pro všechny děti splněna prázdninová relaxace a prožití mimoškolního období ve zdraví,  pohodě, radosti a prožitkům, které vedou ke  skutečné harmonii těla a ducha, jak má toto Společenství právě ve svém názvu.


MUDr.Ludmila Chýleová
pediatr


Hnačov 31.7.2010

 


 

Dne 25.8 2008


Věc: Poděkování

Vážení přátelé,

při hledání letního tábora pro svého zdravotně postiženého syna V.S, který je epileptik a potřebuje stálou péči, mě zaujala nabídka vašeho společenství, kde jste nabízeli ozdravný pobyt pro různě zdravotně postižené děti. Zpočátku jsem si nebyla jista, zda mám svého syna na některý tábor vůbec přihlásit, neboť mé zkušenosti ze Školy v přírodě, kterou pořádala Speciální škola, kterou syn navštěvuje, rozhodně nebyly kladné. Syn se na Školu v přírodě těšil, bohužel druhý druhý den pobytu nám bylo sděleno ať si pro něho přijedeme, protože měl noční epileptický záchvat a nemají personál, který by ho mohl po dobu pobytu stále kontrolovat. Přitom na 13 dětí připadalo 5 dospělých osob.

Při příjezdu na Váš tábor jsem byla mile překvapena ochotou jak hlavních vedoucích, tak i pomocných asistentů a paní doktorky. Všichni se snažili získat co nejvíce informací o zdravotním stavu dětí. Všude panovala velmi příjemná až rodinná atmosféra.

Je vidět, že když někdo má kladný vztah ke zdravotně postiženým dětem vše funguje tak jak má. Děti zde byly pod stálou kontrolou a při potřebě pomoci byl vždy někdo nablízku. To je jen objektivní názor rodiče, ovšem ten velký názor si člověk uděla, když vidí jak se jeho dítěti na táboře líbilo. Při odjezdu z tábora ukápla nejedna slzička a loučení s tak sympatickými lidmi a šťastnými dětmi bylo dá se říct nekonečené.

Věřím, že Vaše společnost bude i nadále pořádat letní tábory pro takto zdravotně postižené děti, protože my budeme mezi prvními kdo tam svého syna opět přihlásí.

Moc děkujeme za příjemné prožití letních prázdnin a přejeme Vám hodně Úspěchů v dalších činnostech pro děti mládež.


S pozdravem

Matka nemocného dítěte

 


 

 

Pediatrická klinika 1.LF UK a IPVZ,

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze

V Praze dne 12.září 2008

Komukoliv, kdo má na věci zájem

Věc: Činnost  Společenství harmonie těla a ducha.


Pediatrická klinika FTN Praha společně s oddělením dětské neurologie tamtéž jsou odbornými garanty činnosti Společenství harmonie těla a ducha (dále SHTD) v Praze. Já jsem hlavním lékařským odborným garantem.

Po dobu patnáctileté činnosti SHTD jsem měl příležitost s  obdivem sledovat působení této  veřejně prospěšné organizace pečující po stránce výchovné, vzdělávací, zdravotní i sociální o děti se zdravotním a sociálním hendikepem, především děti trpící epilepsií.Nejen, že pro řadu dětí, například z dětských domovů a děti s těžkým průběhem epileptického onemocnění, otevřela činnost SHTD bránu k normálnímu životu, ale přispěla u řady epileptiků zcela objektivně k zlepšení průběhu této chronické nemoci.

Chtěl bych zdůraznit, že neznám v podmínkách České republiky jinou veřejně prospěšnou organizaci, která by s tak minimálním personálním zázemím a věcným vybavením pracovala s takovým množství dětí, zajišťovala pro ně pestrý a komplexní program po celý rok včetně prázdninových pobytů a dosahovala podobných výsledků při integraci hendikepovaných dětí do společnosti.

Jako odborný garant činnosti SHTD mohu plně doporučit  tuto organizaci k všestranné podpoře a rozvoji.


Doc.MUDr.Ivan Novák,CSc.,

Odborný konzultant oddělení péče o dítě

Ministerstva zdravotnictví české republiky