small font default font large font
Čtvrtek, 25 Červenec 2024
O společenství
SHTD
SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA z. s.
 • SHTD bylo v roce 1993 registrováno jako Občanské sdružení dětí a mládeže u MV ČR.
 • V roce 2007 mu byl udělen čestný titul „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží“.
 • V roce 2014 bylo povinně zapsáno jako Spolek u Městského soudu v Praze.
 • Od roku 2016 má komplexní projekt SHTD záštitu MŠMT ČR.
SHTD se již od roku 1993 zabývá širokým okruhem mimoškolních aktivit směřujících k upevněni zdraví, rozvoji tělesných a duševních sil a harmonickému vývoji dítěte (v rovině zdravotní, rehabilitační, tělovýchovné, edukační, psychosociální a integrační).

Pomáháme jak zdravým, tak i zdravotně a sociálně oslabeným jedincům, vyrovnávat se s vlastními handicapy a integrovat je do přirozené komunity jejich vrstevníků. Hlavním smyslem tohoto inkluzivního procesu (pro zdravé i znevýhodněné) je pochopeni vzájemné sounáležitosti jednotlivce k celku, tolerance k druhým a ochota navzájem si pomáhat. To má vysoký výchovny, vzdělávací a socializační účinek pro budoucí život.

Pomáháme dětem s epilepsií, hydrocefalem, mozkovou obrnou, mozkovými dysfunkcemi, astmatem, enurézou, alergiemi, poúrazovými stavy, nadváhou a jiných, u kterých míra hendikepu umožňuje realizaci programu. Dále také dětem v náhradní výchovné a rodinné péči.

Pro zlepšeni zdraví, kultivaci osobnosti, adaptaci na prostředí a rozvoj sociálních vztahů využíváme:
 • tělesnou výchovu (turistika, plavaní, vybrané sporty, pohybové hry, zdravotní TV, trenažery, otužovaní, rekondici, regeneraci vč. masáži, sanovaní aj.),
 • dramatickou výchovu,
 • muzikoterapii,
 • arteterapii,
 • psychoterapii,
 • kulturně vzdělávací programy,
 • zábavu a prožitkovost.
To vše v rámci naší klubové činnosti, víkendových akcí a prázdninových ozdravných pobytů.


Naše prosba

Doporučte naše aktivity pro děti svým kamarádům, známým a příbuzným.

Pro naše prázdninové pobyty hledáme nové možnosti ubytování. Máte-li dobré zkušenosti nebo informace o vhodných objektech, dejte nám vědět.

Rovněž nabízíme spolupráci pro mladé lidi s pedagogickými schopnostmi a láskou k dětem, které sami vyškolíme. Realizujeme pedagogické praxe na různých typech škol. Po dohodě můžeme využit i některé rodiče pro asistenční službu nebo jinou pomoc.

Neustále se potýkáme se stoupajícími náklady na ubytovaní, stravu, dopravu, služby, pedagogické a zdravotní dozory aj. Proto uvítáme jakýkoli sponzorský, především finanční dar, který nám pomůže realizovat kvalitní a finančně dostupnou péči o děti.Věříme, že se nám dlouhodobě daří poctivě a starostlivě pečovat o děti, vést je k samostatnosti, zodpovědnosti, ukázněnosti a přátelství. Snažíme se je učit novým znalostem a dovednostem, ale především zlepšovat jejich tělesné i psychické zdraví, aby prožili plnohodnotný život.Ozvěte se! Přijeďte! Těšíme se na Vás!

PaedDr. Vladimír Bílek, předseda SHTD